ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ - 2 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

30 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

9.50%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನ ಸದ್ಯದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ
ಕೈಗೆಟಕುವ ಹೌಸಿಂಗ್
ರೂ 35 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ
ವಾರ್ಷಿಕ 11%*ದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
ಮಾಸ್ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್
ರೂ. 35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 75 ಲಕ್ಷ
ವಾರ್ಷಿಕ 11%*ದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರೆಂದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ನೀವೆಷ್ಟು ಇಎಮ್‌ಐ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗೆಅವಧಿಬಡ್ಡಿಯ ದರಇಎಮ್‌ಐ
ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
10 ವರ್ಷಗಳು*
11%*
₹ 13,775
ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ
10 ವರ್ಷಗಳು*
11%*
₹ 34,438
ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ
20 years*
11%*
₹ 51,609
ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ
30 ವರ್ಷಗಳು*
11%*
₹ 47,616
ರೂ. 1 ಕೋಟಿ
30 ವರ್ಷಗಳು*
11%*
₹ 95,232
ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಗೃಹ ಸ ೀತ್ು ಗೃಹ ಸಾಲ್ ಯೀಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ . 29 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅದ್ು ಮಾಂಜೂರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ಗ ಆದ ೀ ಬ ೀಕ್ಾಗಿತ್ು.ಿ ಶೀರ್ರದ್ಲ ಲ ನ್ಮಮದ ೀ ಆದ್ ಹ ೂಸ ಮನ ಗ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ ದೀವ್ ಾಂದ್ು ನ್ನ್ಿ ಪರಿವ್ಾರದ್ವರು ತ್ುಾಂಬಾ ಉತ ಿೀರ್ಜತ್ರಾಗಿದಾದರ .

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು

ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು 2 ಪ್ರಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಫಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಫಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು

ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಲೋನ್‌ಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕಾರಣಗಳು

ಬಡ್ಡಿಯ ದರದ ಮಾದರಿ

ಫಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ದರವು ಬದಲಾಗದೇ ಇರವಾಗ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರವು ಆರ್‌ಬಿಐ ತರುವ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೌಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ

ಲೋನ್-ಟು-ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಶಿಯೊ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ LTV ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೌಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಡೌನ್‌ಪೇಎಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ

ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಮರು-ಮಾರಾಟದ ವೌಲ್ಯ ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ಮರು-ಮಾರಾಟ ವೌಲ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಾಪರ್ಟಿಯು ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನ ಅವಧಿಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಧವಿದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಇಎಮ್‌ಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಲಿಂಗಭೇದ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೀ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಮ್‌ಐಯ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್‌ಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಲಿ ?
piramal faqs

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ?
piramal faqs

ನನಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?
piramal faqs

ಸದ್ಯದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಎಷ್ಟು?
piramal faqs

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್?
piramal faqs

EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?
piramal faqs