ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 18 ಲಕ್ಷ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

20 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

11.00%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *T&C ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಗೃಹ ಸ ೀತ್ು ಗೃಹ ಸಾಲ್ ಯೀಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ . 29 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅದ್ು ಮಾಂಜೂರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ಗ ಆದ ೀ ಬ ೀಕ್ಾಗಿತ್ು.ಿ ಶೀರ್ರದ್ಲ ಲ ನ್ಮಮದ ೀ ಆದ್ ಹ ೂಸ ಮನ ಗ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ ದೀವ್ ಾಂದ್ು ನ್ನ್ಿ ಪರಿವ್ಾರದ್ವರು ತ್ುಾಂಬಾ ಉತ ಿೀರ್ಜತ್ರಾಗಿದಾದರ .

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದರ
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `6 ಲಕ್ಷದಿಂದ `12 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ `9 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲವನ್ನು 4% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `12 ಲಕ್ಷದಿಂದ `18 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ `12 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲವನ್ನು 3% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅಂತರ್ಗತ ಗರಿಷ್ಠ `6 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲ 6.5% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು
`6 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಕ್ಕಾಾಗಿ `2.67 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್ 2022-2023ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂತ್ರಗಳು

ಮನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ/ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದಾದರೆ, ಸೀ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಮ್‌ಐಜಿ ಎಂದಾದರೆ - 01-01-2017ರಂದ/ನಂತರ ಮಾನ್ಯವಾದ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು :

  • ಬಡ್ಡಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಕ್ಕಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
  • ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಎಮ್‌ಐಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಾಗಿ ಲಾಭೋಪಭೋಗಿಯ ಪರಿವಾರದ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್(ಗಳು) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಜಮಾ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (ಇಎಮ್‌ಐ) ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂದರ್ಶಿಸಿರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://pmay-urban.gov.in/

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗೃಹ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕಾಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನವೀಕರಣ ಸಾಲ
ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಉಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು....

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲ
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು....

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಈ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಲ ನೀಡುವುದೇ ?
piramal faqs

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಅಂತರ್ಗತ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ?
piramal faqs

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

Hಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಬ್ಯಾಲೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫ‌ರ್‌ನ ನಂತರ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
piramal faqs

ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಯ ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
piramal faqs

PMAY ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
piramal faqs