ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

9.50%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ನಾಂದ್ ನ್ನ್ಿ ವ್ಾಾಪಾರ ವಿಸಿರಣ ಗಾಗಿ ಸಾಲ್ ಪಡ ದಿದ ದೀನ . ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ ಶ್ಾಖ ಯಲ್ಲಲ ಸ ೀಲ್ಸ ಟೀಮನ್ವರು ಅತ್ಾಾಂತ್ ವೃತಿಿಪರ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ ನ್ನ ೂಿಾಂದಿಗ ವಾವಹರಿಸಿದ್ರು. ನ್ನ್ಿ ಪರಶ್ ಿಗಳನ ಿಲಾಲ ಉತ್ಿರಿಸಿ ನ್ನ್ಗಿರುವ ರ್ಾಂಕ್ ಗಳನ ಿಲಾಲ ನ್ನವ್ಾರಿಸಿದಾದರ . ನ್ನ್ಿ ಅವರ್ಾಕತ ಯನ್ುಿ ಅರಿತ್ುಕ್ ೂಾಂಡಿರುವುದ್ಕ್ಾಾಗಿ ನ್ನಮಗ ತ್ುಾಂಬಾ ಧ್ನ್ಾವ್ಾದ್ಗಳು..

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸರಳವಾದ ಹಾಗೂ ರಗಳೆ-ರಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವ ಅವಧಿ

ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಠ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಮೆನೇಜರ್

ನಿಷ್ಠ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಮೆನೇಜರರೊಬ್ಬರು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದರೇನು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳೇನು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆಯೇ ?
piramal faqs

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ?
piramal faqs

ಪೂರ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಗೃಹ ಸಾಲದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪೀರಾಮಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತಗಲುವ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ?
piramal faqs

ನೀವೇಕೆ ಗೃಹ ಸಾಲದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯುಸುತ್ತೀರಿ ?
piramal faqs