ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲ

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ - 2 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

30 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

9.50% ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಗೃಹ ಸ ೀತ್ು ಗೃಹ ಸಾಲ್ ಯೀಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ . 29 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅದ್ು ಮಾಂಜೂರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ಗ ಆದ ೀ ಬ ೀಕ್ಾಗಿತ್ು.ಿ ಶೀರ್ರದ್ಲ ಲ ನ್ಮಮದ ೀ ಆದ್ ಹ ೂಸ ಮನ ಗ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ ದೀವ್ ಾಂದ್ು ನ್ನ್ಿ ಪರಿವ್ಾರದ್ವರು ತ್ುಾಂಬಾ ಉತ ಿೀರ್ಜತ್ರಾಗಿದಾದರ .

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಸುಲಭದ ಗೃಹ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆ

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗೃಹ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಟಿಆರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿವಾರದ ತಕ್ಷಣ ನಿಕಟತಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮಾಲಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಳು

ನಮ್ಮ ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲವು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ವಕೀಲ, ಸಿಎ, ಹಾಗೂ ಕಿರು-ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಲಿಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೊದಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾವು ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ರಿಪೇರಿ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು

ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ರಿಪೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಟೈಲಿಂಗ್, ಫ್ಲೊರಿಂಗ್, ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಗೃಹ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಷರತ್ತೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕು.

ತ್ವರಿತ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ

ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ 135+ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮೆದುರೇ ನೀಡುತ್ತಾಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು

ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂತ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗೃಹ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಲ ಈಗಲೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 11%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ತೆರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವದನ್ನು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ಅಖಂಡ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕರ ಕಾಯಿದೆ 1961ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಅಂತರ್ಗತ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲವೆಂದರೇನು?
piramal faqs

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲವನ್ನು ನಾನು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಯ ಸಾಲ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ?
piramal faqs

ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ?
piramal faqs