ಕಾಯಲನುಲ ೇಟರ್್‌
ನ್ನಮಮ ಸಾಲ್ದ್ ಕಾಂತ್ನ್ುಿ ಯೀರ್ಜಸಿರಿ ಮತ್ುಿ ಸಾಲ್ದ್ ಮೊಬಲ್ಗಿನ್ ಅಹಿತ ಯನ್ುಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿರಿ.
calculators
ಕಾಂತಿನ್ ಕ್ಾಾಲ್ುಾಲ ೀಟರ
calculators
ಅಹಿತ ಯ ಕ್ಾಾಲ್ುಾಲ ೀಟರ
download piramal app
ಪ್ರೇರಾಮ್ಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲ ೊೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ
ಯಾವುದ ೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲ,ಲ ಎಲ್ಲಾಂಲ ದಾದ್ರೂ
ಪ್ರೇರಾಮ್ಲ್ 1980ರಿಂದ
ನ್ನಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸಪಾತ್ರ ಹ ಸರು
ಕಡಾ
40+ ವಷ್‌ಗಳ
ಗಾಿಹಕರನ
26+ ಲಕ್ಷಕ್ತಾಾಂತ್ ಹ ಚ್ು
ಪೂವಿನ್ನದ್ರ್ಿನ್
425+ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ
ಔಟಲ ಟಗಳು
5K+ಗಿಾಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಭಾಗಿೇದಾರ
ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ

ನ್ಮ್ಮನುೇಕ ಆ್ರಿಸ್ಬೇಕನ?

ಭಾರತ್ದ್ ಜನ್ತ ಯಿಾಂದ್, ಭಾರತ್ದ್ ಜನ್ತ ಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಾಂಪ ನ್ನ ಇದ ಾಂದ್ು ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ ತ್ನ್ಿ ಅಾಂತ್ರಾಳದಿಾಂದ್ ನ್ಾಂಬುತಿಿದ . ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ ಕತ ಯು ನ್ನರಾಂತ್ರ ಪರಿವತ್ಿನ ಯ ನ್ನೀಳಗತ ಯಾಗಿದ . ಚಿಲ್ರಲ ಆರ್ಥಿಕತ ಯ ಕ್ ೀತ್ರದ್ಲ್ಲಲ ನಾವು ಗೃಹ ಸಾಲ್ದ್ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಪದಾಪಿಸಿದ ವು; ಅತಿರಿಕಿವ್ಾಗಿ ನಾವಿೀಗ ವ್ಾಾಪಾರ ಸಾಲ್ ಮತ್ುಿ ವ್ ೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ್ಗಳನ್ೂಿ ನ್ನೀಡುತಿಿದ ದೀವ್ . ಈಗಾಗಲ ೀ ನ್ಮಮ ಗಾರಹಕರಾಗಿರುವವರಿಾಂದ್ ಬಾಂದಿರುವ ಆದಾನ್ಗಳಿಗ ನಾವು ಸಪಾಂಧಿಸುತ ಿೀವ್ ಮತ್ುಿ ದಿೀರ್ಿ- ಸಾಿಯಿ, ವ್ೌಲ್ಾವಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೀವ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹ ೂಸ ಮಾರುಕಟ್ ೆ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳನ್ುಿ ನಾವು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುತಿಿದ ದೀವ್ . ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ಲ್ಲಲ ನಾವು ಡಿರ್ಜಟಲ ೈಜ ೀರ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಸಾಲ್ ನ್ನೀಡಿಕ್ ಗಳ ಮೆೀಲ ಹ ಚಿುನ್ ಭಾರವನ್ನಿರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ್ದಾದ್ಾಾಂತ್ ನ್ಮಮ ಎಲಾಲ ಶ್ಾಖ ಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ಗಾರಹಕರಿಗ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಸಪರ್ಿದ್ ಅನ್ುಭವವನ್ುಿ ಈಗಲ್ೂ ನ್ನೀಡುತಿಿದ ದೀವ್ . ನ್ಮಮ ಪಯಣ ಈಗಾಗಲ ೀ ಅನ್ತಿೀದ್ೂರದ್ ವರ ಗ ಬಾಂದಿದ ಯಾದ್ರೂ ತ್ಡ ಯದ ೀ ಮುಾಂದ್ುವರಿಯುವ ಆಕ್ಾಾಂಕ್ ಯನ್ುಿ ನಾವು ಹ ೂಾಂದಿದ ದೀವ್ .

ಅಗತ್ಾಕ್ ಾ ತ್ಕಾಾಂತ ನ್ನಮಿಿಸಲಾಗುವ ನ್ಮಮ ಗೃಹ ಸಾಲ್ದ್ ಉಪಾಯಗಳು, ಮನ ಖರಿೀದಿಸುವ ನ್ನಮಮ ಅನ್ುಭವವನ್ುಿ ಸರಳಗ ೂಳಿಸುತ್ಿವ್ . ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ ಭಾರತ್ದ್ ಅಗರಣಿ ಗೃಹ ಸಾಲ್ ನ್ನೀಡುತಿಿರುವ ಸಾಂಸ ಯಿ ಾಗಿರುವುದ್ು ಏಕ್ ಾಂದ್ು ನೂೀಡಿರಿ :

ಸರಳ, ನ್ನರಗಿಳ, ರಗಳ -ರಹಿತ್ ಪರಕ್ತರಯೆ

ವ್ ೀಗದ್ಲ್ಲಲ ಪರಕ್ತರಯೆಗ ೂಳಿಸುವಿಕ್

ತ್ಕ್ಷಣ ಮಾಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ುಿ ವಿತ್ರಣ

ಯೀಗಾವ್ಾದ್ ಬಡಿಿಯ ದ್ರಗಳು

ಅಡಗಿರುವ ವ್ ಚ್ುಗಳ ೀನ್ೂ ಇಲ್ಲ

ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವಿಕ್ ಯಿಾಂದ್ ಸಾಲ್ ವಿತ್ರಣ ಯ ವರ ಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲ ೈನ್

ಸಿಿತಿಸಾಿಪಕ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ಭ ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಯೆಾಗಳು

ಸರಳ ದಾಖಲ ಗಳು

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಹೊಸ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಾನು ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯ್ ಬಿರಾದರ್
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ

ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೊಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ

EMI ಆವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ

ಮರುಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಜಮಾ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ