ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ 90%

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

30 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

11.00%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *T&C ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ನಾಂದ್ ನ್ನ್ಿ ವ್ಾಾಪಾರ ವಿಸಿರಣ ಗಾಗಿ ಸಾಲ್ ಪಡ ದಿದ ದೀನ . ಪೀರಾಮಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸನ್ ಶ್ಾಖ ಯಲ್ಲಲ ಸ ೀಲ್ಸ ಟೀಮನ್ವರು ಅತ್ಾಾಂತ್ ವೃತಿಿಪರ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ ನ್ನ ೂಿಾಂದಿಗ ವಾವಹರಿಸಿದ್ರು. ನ್ನ್ಿ ಪರಶ್ ಿಗಳನ ಿಲಾಲ ಉತ್ಿರಿಸಿ ನ್ನ್ಗಿರುವ ರ್ಾಂಕ್ ಗಳನ ಿಲಾಲ ನ್ನವ್ಾರಿಸಿದಾದರ . ನ್ನ್ಿ ಅವರ್ಾಕತ ಯನ್ುಿ ಅರಿತ್ುಕ್ ೂಾಂಡಿರುವುದ್ಕ್ಾಾಗಿ ನ್ನಮಗ ತ್ುಾಂಬಾ ಧ್ನ್ಾವ್ಾದ್ಗಳು..

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸರಳವಾದ ಹಾಗೂ ರಗಳೆ-ರಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವ ಅವಧಿ
ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವದಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
90% ಸಾಲ
ಆಸ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ 90% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು

ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಶೀಲ ವಿನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ :

ಕಸ್ಟಮೈಜ್ಡ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲಗಳ ನೀಡಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಕ ಯೋಜನೆ, ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅನುಸಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರಂತರ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರಿ.
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಖಂಡ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೀಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲದ ನಿರರ್ಗಳ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಣದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಹು ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಲು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದ ಮರುಪಾವತಿ ಪದ್ದತಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ವಿಶಾಲ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಟೀಮ್ ಸದಸ್ಯರ ನಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗೃಹ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕಾಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನವೀಕರಣ ಸಾಲ
ಗೃಹ ನವೀಕರಣ ಸಾಲದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಉಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು....

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲ
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು....

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಎಂದರೇನು?
piramal faqs

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
piramal faqs

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ನಾನೆಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ?
piramal faqs

ಕೆಮವೇ ಸರಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?
piramal faqs