ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 18 ಲಕ್ಷ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

20 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

9.50%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಗೃಹ ಸ ೀತ್ು ಗೃಹ ಸಾಲ್ ಯೀಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ . 29 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅದ್ು ಮಾಂಜೂರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ಗ ಆದ ೀ ಬ ೀಕ್ಾಗಿತ್ು.ಿ ಶೀರ್ರದ್ಲ ಲ ನ್ಮಮದ ೀ ಆದ್ ಹ ೂಸ ಮನ ಗ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ ದೀವ್ ಾಂದ್ು ನ್ನ್ಿ ಪರಿವ್ಾರದ್ವರು ತ್ುಾಂಬಾ ಉತ ಿೀರ್ಜತ್ರಾಗಿದಾದರ .

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದರ

ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `6 ಲಕ್ಷದಿಂದ `12 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ `9 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲವನ್ನು 4% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `12 ಲಕ್ಷದಿಂದ `18 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ `12 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲವನ್ನು 3% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ

ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆದಾಯ `6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅಂತರ್ಗತ ಗರಿಷ್ಠ `6 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲ 6.5% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು

`6 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಕ್ಕಾಾಗಿ `2.67 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್ 2022-2023ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂತ್ರಗಳು

ಮನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ/ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದಾದರೆ, ಸೀ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಮ್‌ಐಜಿ ಎಂದಾದರೆ - 01-01-2017ರಂದ/ನಂತರ ಮಾನ್ಯವಾದ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು :

  • ಬಡ್ಡಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಕ್ಕಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
  • ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಎಮ್‌ಐಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಾಗಿ ಲಾಭೋಪಭೋಗಿಯ ಪರಿವಾರದ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್(ಗಳು) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಜಮಾ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (ಇಎಮ್‌ಐ) ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂದರ್ಶಿಸಿರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://pmay-urban.gov.in/

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಈ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಲ ನೀಡುವುದೇ ?
piramal faqs

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಅಂತರ್ಗತ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ?
piramal faqs

ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

Hಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಬ್ಯಾಲೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫ‌ರ್‌ನ ನಂತರ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
piramal faqs

ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಯ ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
piramal faqs

PMAY ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
piramal faqs