ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ - 2 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

30 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

9.50%* ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

5 ಲಕ್ಷ5 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
5 ವ30 ವ
%
10.50%20%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾನ್ು ಗೃಹ ಸ ೀತ್ು ಗೃಹ ಸಾಲ್ ಯೀಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ . 29 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅದ್ು ಮಾಂಜೂರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ಗ ಆದ ೀ ಬ ೀಕ್ಾಗಿತ್ು.ಿ ಶೀರ್ರದ್ಲ ಲ ನ್ಮಮದ ೀ ಆದ್ ಹ ೂಸ ಮನ ಗ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ ದೀವ್ ಾಂದ್ು ನ್ನ್ಿ ಪರಿವ್ಾರದ್ವರು ತ್ುಾಂಬಾ ಉತ ಿೀರ್ಜತ್ರಾಗಿದಾದರ .

ರಾಜ ೀಾಂದ್ರ ರೂಪಚ್ಾಂದ್ ರಾಜಪೂತ್
ನಾಸಿಕ್

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಆರಿಸುವಿರಿ ?

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ :

  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರವೂ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ
  • ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನದಂಡ
  • ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಣಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಣಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ನಿಷ್ಠ ಟೀಮ್
  • ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳು
  • ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆ

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಗೃಹ ವಿಸ್ತಾರಣ ಸಾಲದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು

ಸುಲಭವಾದ ಹಾಗೂ ರಗಳೆ-ರಹಿತವಾದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಮಯ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗೃಹ ವಿಸ್ತಾರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸರಳ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜರಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಣಿ ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲ ನೀಡುವವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲದ ಎಲ್‌ಟಿಲಿ ರೇಶಿಯೋ ಅಂದರೇನು

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲದ ಎಲ್‌ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್-ಟು-ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಶಿಯೊ ಅಂದರೆ, ನಿವಾಸ ಆಸ್ತಿಯ ವೌಲ್ಯದ ನಾವು ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಪಾಲು:

ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಎಲ್‌ಟಿವಿ ರೇಶಿಯೊ
ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ 90%
ರೂ. 35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 75 ಲಕ್ಷನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ 80%
ರೂ. 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ 75%

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ನಾವು, ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾಲಗಾರರಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಎಲ್‌ಟಿವಿ ರೇಶಿಯೊವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅವರ ಸಾಲ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಸಾಲ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಹಣ ಮರು ಸಂದಾಯದ ಕ್ಷಮತೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೌಲ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ಅಪಾಯದ ವೌಲ್ಯಾಾಂಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲವೆಂದರೇನು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹುದು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳೇನಿವೆ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ?
piramal faqs

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವಿರಿ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಜಾಮೀನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ಗೃಹ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಆರಿಸುವಿರಿ ?
piramal faqs