ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

പിരാമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ ഇഎംഐ നിർണ്ണയിക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണോ? പക്ഷേ എത്ര ഇഎംഐ അടയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ദാതാവിന് നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉറപ്പാക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിരമൽ ഫിനാൻസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലും ദീർഘമായ തിരിച്ചടവ് കാലയളവിലും നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഹോം ലോൺ എടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുതൽ തുകയിൽ എത്രമാത്രം പലിശ ശേഖരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

5L5Cr
Years
5Y30Y
%
10.50%20%
നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ
മുതൽ തുക
0
പലിശ തുക
0
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട്

മുതൽ തുകകാലാവധി പലിശ നിരക്ക് ഇഎംഐ
₹ 10 ലക്ഷം
10 വർഷം
11%*
₹ 13,775
₹ 25 ലക്ഷം
10 വർഷം
11%*
₹ 34,438
₹ 50 ലക്ഷം
20 വർഷം
11%*
₹ 51,609
₹ 50 ലക്ഷം
25 വർഷം
11%*
₹ 49,006
₹ 75 ലക്ഷം
25 വർഷം
11%*
₹ 73,508

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ എന്നാൽ എന്താണ്?

ഇഎംഐ എന്നത് തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ദാതാവിന് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ കുടിശ്ശിക തുകയുടെ പലിശ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കണക്കാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നീണ്ട തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിരമൽ ഫിനാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഭവന വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന പരമാവധി സമയം 25 വർഷമാണ്.

പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. വീടിൻറെ ഇഎംഐ നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

  • ലോൺ തുക:നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക വ്യക്തമാക്കുക
  • കാലാവധി:നിങ്ങൾ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നീണ്ട തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ലോണിന് കൂടുതൽ യോഗ്യരാക്കുമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.
  • പലിശ നിരക്ക്: നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ദാതാവ് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് സൂചിപ്പിക്കുക.

ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു?

പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടവ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ദാതാവിന് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൻറെ എത്ര തുക ഭവന വായ്പയിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ തിരിച്ചടവുകളിൽ നിങ്ങൾ കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ-കൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോണുകൾ നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങൽ യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നു.

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻറെ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

സമയം ലാഭിക്കാം

നിങ്ങൾ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി നൽകികഴിയുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിന് കഴിയും. സമയമെടുക്കുന്ന കൈകൊണ്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ സ്വയം കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നിടത്തോളം ഉപകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെ നൽകും.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല

ഒരു ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പേരും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങളും പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ-കൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഒരു മാർഗമാണ്‌.

എവിടെയും ഏതു സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാം

പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാൽ, വിവിധ വായ്പക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഭവന വായ്പകളുടെ താങ്ങാനാവുന്ന വില താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഇത് തികച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

എളുപ്പമുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ-കൾ കണക്കാക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, എന്നാൽ ഭവന വായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഒരു ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ, കൈകൊണ്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയാൽ മാത്രം മതി, ഉപകരണം നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളും.

ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഇപ്രകാരമാണ്:


P x R x (1+R)^N / [(1+R)^N-1]


ഇവിടെ,

P = നിങ്ങൾ കടമെടുത്ത മുതൽ ലോൺ തുക

R = നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ദാതാവ് ഈടാക്കുന്ന പ്രതിമാസ പലിശ

N = ലോണിൻറെ കാലാവധി മാസക്കണക്കിൽ

നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്,

R = വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്/ 12/ 100

വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് 10% ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ, R = 11/ 12/ 100 = 0.009

ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉദാഹരണം

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പ്രതിവർഷം 11% പലിശ നിരക്കിൽ 30 ലക്ഷം ഭവന വായ്പ ഇഎംഐക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വായ്പയുടെ കാലാവധി 240 മാസമാണെന്ന് (20 വർഷം) കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഎംഐ തുക കണക്കാക്കാം:


ഇഎംഐ = ₹ 30,00,000 * 0.009 * (1 + 0.009) 240 / [(1 + 0.009) 240 - 1) = ₹ 30,966


ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ സ്വയം കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് സ്വയം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഇഎംഐ എന്നാൽ എന്താണ്?
piramal faqs

ഒരു ഹോം ലോണിനു വേണ്ടി ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻറെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
piramal faqs

ഭാഗികമായ മുൻ‌കൂർ തിരിച്ചടവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ-കളിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു?
piramal faqs

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
piramal faqs

ഒരു ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്?
piramal faqs

എന്താണ് ഒരു ഹോം ലോൺ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
piramal faqs

എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഭവനവായ്പ എത്രയാണ്?
piramal faqs

എൻറെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനാകും?
piramal faqs

ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ-കൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
piramal faqs

ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുക?
piramal faqs

ലോൺ തുകയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?
piramal faqs

മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും എനിക്ക് ഭവന വായ്പ ലഭിക്കുമോ?
piramal faqs