வாரியத்தின் சட்டரீதியான குழுக்கள்

சர். எண்.குழுவின் பெயர்தலைவர்/உறுப்பினர்
1இடர் மேலாண்மை குழு
 • திரு. சுஹைல் நத்தானி - குழுவின் தலைவர்
 • திரு. புனித் டால்மியா - உறுப்பினர்
 • திரு. ஜெய்ராம் ஸ்ரீதரன் – உறுப்பினர்
2தணிக்கை குழு
 • திரு. கௌதம் தோஷி - குழுவின் தலைவர்
 • திரு. சுஹைல் நத்தானி - உறுப்பினர்
 • திரு. ஜெய்ராம் ஸ்ரீதரன் – உறுப்பினர்
3பங்குதாரர்களின் உறவுக் குழு
 • திரு. சுஹைல் நத்தானி - குழுவின் தலைவர்
 • திரு. ஜெய்ராம் ஸ்ரீதரன் – உறுப்பினர்
 • திரு. கௌதம் தோஷி - உறுப்பினர்
4நியமனம் மற்றும் ஊதியக் குழு
 • திரு. சுஹைல் நத்தானி - குழுவின் தலைவர்
 • திரு. கௌதம் பைலால் தோஷி - உறுப்பினர்
 • திரு. அஜய் ஜி பிரமல் - உறுப்பினர்
5கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புக் குழு
 • திரு. சுஹைல் நத்தானி - குழுவின் தலைவர்
 • திரு. அஜய் ஜி பிரமல் – உறுப்பினர்
 • திரு. ஆனந்த் ஏ பிரமல் – உறுப்பினர்