പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗ നയം

വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഉപയോക്താവിൻറെ ആക്‌സസ്,www.piramalfinance.comൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിരാകരണം, സ്വകാര്യതാ നയം, വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്തൃ ഉടമ്പടി എന്നിവയുടെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റാനാകാത്തവിധമുള്ള അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്തൃ ഉടമ്പടിയും ഒപ്പം നിരാകരണവും സ്വകാര്യതാ നയവും (മൊത്തത്തിൽ ഇനി മുതൽ "കരാർ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) പിരാമൽ ഫിനാൻസിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.piramalfinance.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൻറെയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റിൻറെ സന്ദർശകൻ/ഉപയോക്താവ് (“ഉപയോക്താവ്”) https://www.piramalfinance.com (“വെബ്‌സൈറ്റ്”) വഴി ചാനൽ ചെയ്‌ത മറ്റ് വിവിധ URL-കളുടെ ആക്‌സസും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിർവചിക്കുന്നു, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും അനുബന്ധമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ("നിബന്ധനകൾ")

 • ഈ കരാർ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ആക്‌സസ്സും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് ഉപയോക്താവും പിരമൽ ഫിനാൻസും തമ്മിലുള്ള ശക്തവും സാധുതയുള്ളതുമായ ഒരു കരാറാണ്. ഉപയോക്താവിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ ഉപയോക്താവിൻറെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഏതെങ്കിലും പരിഷ്‌ക്കരണമോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകളോ കൂടാതെയുള്ള പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരവും സമ്മതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്തരം നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും അറിയിപ്പുകളുടെയും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപയോക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
 • ഉപയോക്താവ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അറിയിപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങളും (ഇനിമുതൽ "സേവനങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) മാറ്റാനുള്ള അവകാശം പിരാമൽ ഫിനാൻസിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • പിരമൽ ഫിനാൻസ്, അതിൻറെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, വെബ്‌സൈറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടി മുഖേന പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ, ഏത് സമയത്തും മുൻകൂർ അറിയിപ്പിൻറെയോ സമ്മതത്തിൻറെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ, അത് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗമോ സേവനമോ ഭേദഗതി ചെയ്തേക്കാം. മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കോ ഉള്ള ആക്‌സസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം പിരാമൽ ഫിനാൻസിൽ അതിൻറെ പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ, പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ (പരിമിതികളില്ലാതെ, മത്സരങ്ങൾ, സ്വീപ്‌സ്റ്റേക്കുകൾ, പ്രൊമോഷനുകൾ, വയർലെസ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് അവസരങ്ങൾ, ആർഎസ്എസ് ഫീഡുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ) മുതലായവയുടെ ഉപയോക്താവിൻറെ ഉപയോഗം അധിക നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായേക്കാം (ഇനിമുതൽ "നിയമങ്ങൾ" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു), കൂടാതെ ഉപയോക്താവ് അത്തരം സേവനങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ, പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത്തരം സേവനങ്ങളോ വെബ്‌സൈറ്റുകളോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്തരം അധിക നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
 • ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് താൻ സമ്മതം നൽകിയതായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഉപയോക്താവ് വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു. പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാരമായ ആസ്തികളുടെയും ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാരമായ ആസ്തികളുടെയും ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിരാമൽ ഫിനാൻസ് അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നൽകുന്ന പരിധി വരെ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചു പിരാമൽ ഫിനാൻസ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഏതു വിവരങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ഉടമ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം ഒരു ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപന ഉണ്ടായാൽ, ഉപയോക്താവിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം, ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ, വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്തൃ ഉടമ്പടി, സ്വകാര്യതാ നയം, നിരാകരണം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ തുടർന്നുള്ള ഉടമയുടെയോ ഓപ്പറേറ്ററുടെയോ നിബന്ധനകളാൽ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കാനുള്ള ഉപയോക്താവിൻറെ കരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഇൻറർനെറ്റിൻറെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വെബ്‌സൈറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരെയും (എൻആർഐ) ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തു താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയും (പിഐഒ) മാത്രമാണെങ്കിലും, ലോകത്തിൻറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ/വിവരങ്ങൾ അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളുടെ/വിവരങ്ങളുടെ വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, അത്തരം മെറ്റീരിയലിൻറെ/വിവരങ്ങളുടെ വിതരണമോ ഉപയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ഉപയോഗമോ പ്രവേശനമോ നിയമത്തിനോ ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണത്തിനോ വിരുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. ഉപയോക്താവിന് വിധേയമാകുന്ന അധികാരപരിധിയിലെ ബാധകമായ നിയമങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയും പൂർണ്ണമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഉപയോക്താവിൻറെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഉപയോക്താവ് ഒരു ഇന്ത്യൻ റസിഡൻറ്, എൻആർഐ അല്ലെങ്കിൽ പിഐഒ അല്ലെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം മുൻകൈയിലും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ഉപയോഗത്തിന് ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളുടെ.ലംഘനത്തിന് പിരമൽ ഫിനാൻസ് ലംഘനത്തിന്/ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല. വെബ്‌സൈറ്റ് പിരമൽ ഫിനാൻസിന് അതിൻറെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ലൈസൻസോ അധികാരമോ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ ക്ഷണിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപയോക്താവ് ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാരനല്ലെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളോ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, അത്തരം ഡാറ്റ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനും പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ഇന്ത്യൻ സെർവറുകളിൽ അത്തരം ഡാറ്റ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും അയാൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഡാറ്റ അയാളുടെ രാജ്യത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.
 • സേവനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിൽക്കുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും വിൽക്കുകയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംശയ നിവാരണത്തിനായി, വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതല്ലെന്നും എന്നാൽ ഉപയോക്താവിൻറെ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 • വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റിവേഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർ, പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ, പകർത്തൽ, വിതരണം ചെയ്യൽ, സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യൽ, പ്രദർശിപ്പിക്കൽ, പുനർനിർമ്മിക്കൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, ലൈസൻസ് ചെയ്യൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കൽ, കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, വിൽക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിരമൽ ഫിനാൻസ് നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിലെ ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പരിമിതമായ പുനർനിർമ്മാണവും പകർത്തലും ഉപയോക്താവിന് അനുവദനീയമാണ്. പിരമൽ ഫിനാൻസ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം ഉപയോക്താവ് നേടേണ്ടതുണ്ട്. സംശയ നിവാരണത്തിനായി, പരിധിയില്ലാത്തതോ മൊത്തമോ ആയ പുനർനിർമ്മാണം, വാണിജ്യപരമോ വാണിജ്യേതരമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉള്ളടക്കം പകർത്തൽ, വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ളിലെ ഡാറ്റയുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും അനാവശ്യ പരിഷ്‌ക്കരണം എന്നിവ കർശനമായി അനുവദനീയമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 • വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ("ലിങ്ക്ഡ് സൈറ്റുകൾ") ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റുകൾ പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, കൂടാതെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കോ പരസ്യമോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റിലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ അപ്‌ഡേറ്റുകളോ ഉൾപ്പെടെ, ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൻറെ ഉള്ളടക്കത്തിന് പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവാദിയല്ല. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താവിന് ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിന് പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവാദിയല്ല. പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഈ ലിങ്കുകൾ ഉപയോക്താവിന് നൽകുന്നത് സൗകര്യാർത്ഥം മാത്രമാണ്. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പിരമൽ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത സൈറ്റുകൾക്കോ അതിൻറെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കോ ഉടമകകൾക്കോ നിയമപരമായ അവകാശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കോ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 • വാറണ്ടികളുടെ നിരാകരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പിരമൽ ഫിനാൻസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റയുടെയോ വിവരങ്ങളുടെയോ ഗുണനിലവാരമോ കൃത്യതയോ പൂർണ്ണതയോ സംബന്ധിച്ച് പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഉറപ്പു നൽകുകയോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൃത്യതയില്ലായ്‌മ/പിശക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിരമൽ ഫിനാൻസ് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥമല്ല. പിരമൽ ഫിനാൻസ്, വെബ്‌സൈറ്റിനേയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ യാതൊരു വാണ്ടിയും നൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ വെബ്‌സൈറ്റിലോ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ സേവനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിനോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും അനന്തരഫലം നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ച്. ഏതെങ്കിലും ബാധ്യത, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയുൾപ്പെടെ, വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ഫിറ്റ്‌നസിൻറെ എല്ലാ വാറണ്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിമുകളും നിരാകരിക്കുന്നു.

വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ഓരോ പേജിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതോ ഉപയോക്താവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങളുടെ വിവരണവും ഉള്ളടക്കവും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പിരമൽ ഫിനാൻസ് ന്യായമായ വാണിജ്യപരമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാനുഷികമോ ഡാറ്റാ എൻട്രിയിലെ പിഴവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയ വിവരങ്ങൾ കാരണമോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളോ നാശങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

കൂടാതെ, പിരമൽ ഫിനാൻസ് വിവര ദാതാവ് മാത്രമായതിനാൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരണങ്ങളിലോ വാക്കാലുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ അതിന് കഴിയില്ല, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും മൂന്നാം കക്ഷികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി നൽകുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് കമ്പനി ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളോ നിക്ഷേപങ്ങളോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും അവരുടേതായ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും പ്രത്യേകവും നിയമപരവുമായ മറ്റ് ഉപദേശങ്ങളും തേടാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പിരമൽ ഫിനാൻസ് അതിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒരു പരസ്യ ദാതാവിനെയും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിവരങ്ങളുടെയും കൃത്യത സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഇനിപ്പറയുന്നവ കാരണത്താൽ നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷമായ, ശിക്ഷാപരമായ, ആകസ്മികമായ, പ്രത്യേകമായ, അനന്തരഫലപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല: (എ) സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ; (ബി) സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമുള്ള സേവനങ്ങളുടെ സംഭരണച്ചെലവ്; (സി) ഉപയോക്താവിൻറെ ട്രാൻസ്മിഷനുകളിലേക്കോ ഡാറ്റയിലേക്കോ അനധികൃത ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം; (ഡി) സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം; പരിമിതികളില്ലാതെ, വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേനയുള്ള സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപയോഗം, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.

വെബ്‌സൈറ്റോ സേവനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ, സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക മുതലായവയ്‌ക്കോ കരാർ, നിയമലംഘനം, അശ്രദ്ധ, കർശനമായ ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമാക്കി പിരമൽ ഫിനാൻസിൽ നിന്നും വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നേടിയ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, അനുബന്ധ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നിവയ്‌ക്കോ പിരാമൽ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഇടയ്ക്കിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമ്പോൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് ആസൂത്രണം കൂടാതെ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് പിരമൽ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. പിരമൽ ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നേടിയതോ ആയ മെറ്റീരിയലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയും പൂർണ്ണമായും അയാളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിലും അപകടസാധ്യതയിലുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉപയോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ.വഴി അയാളുടെകമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്കോ ​​മറ്റേതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ അയാൾ തന്നെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ആക്ട്, 1987 ലെ സെക്ഷൻ 29എ പ്രകാരം നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് 2017 ആഗസ്റ്റ് 28-ന് നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻറെ സാധുതയുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിരമൽ ഫിനാൻസിന് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചോ പിരമൽ ഫിനാൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനകളുടെയോ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ കൃത്യത സംബന്ധിച്ചോ പിരമൽ ഫിനാൻസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ/ബാധ്യതകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമോ ഗ്യാരണ്ടിയോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഈ പരിമിതികൾ, വാറണ്ടികളുടെ നിരാകരണം, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ബാധകമാണ്: (എ) കരാർ ലംഘനം, (ബി) വാറണ്ടി ലംഘനം, (സി) അശ്രദ്ധ, അല്ലെങ്കിൽ (ഡി) മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം, ഒഴിവാക്കലുകളും പരിമിതികളും ബാധകമായ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരിധിവരെ.

 • ഈ കരാർ പ്രകാരം പിരാമൽ ഫിനാൻസ്, അതിൻറെ അഫിലിയേറ്റ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ, അവയുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജൻറുമാർ, മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കൾ, സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിരാമൽ ഫിനാൻസിന് എന്തെങ്കിലും സേവനം നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി എന്നിവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ദോഷമുണ്ടാകട്ടെ സംരക്ഷിക്കാനും ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു, പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ, പിരമൽ ഫിനാൻസിന് എതിരായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ, ക്ലെയിമുകൾ, ചെലവുകൾ (അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമപരമായ ഫീസും വിതരണവും അതിന് ഈടാക്കുന്ന പലിശയും ഉൾപ്പെടെ) അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരാറിൻറെ ഏതെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യം, വാറണ്ടി, ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരാറിന് അനുസൃതമായി ഉപയോക്താവ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഏതെങ്കിലും നിര്വഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ.കരാറിൻറെ ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം കാരണത്താലുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും.
 • പിരമൽ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഏതെങ്കിലും അഫിലിയേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഏജൻറുമാർ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസർമാർ, ഒരു കാരണവശാലും, ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതാ സിദ്ധാന്തത്തിന് കീഴിൽ (കരാർ, ടോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയാലും) ഉപയോക്താവിനോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. നിയമാനുസൃതമായ നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷമായ, ആകസ്മികമായ, പ്രത്യേകമായ, അനന്തരഫലമായോ മാതൃകാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക്, വരുമാന നഷ്ടം, ലാഭം, സൽസ്വഭാവം, ഉപയോഗം, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവ്യക്തമായ നഷ്ടങ്ങൾ (അത്തരം കക്ഷികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലോ ഉപയോക്താവിൻറെ ഉപയോഗം (അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിൻറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഉപയോഗം) ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയോ അറിയുകയോ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വിരുദ്ധമായി എന്തുതന്നെയായാലും, ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിരമൽ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, വിതരണം, പ്രദർശനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചൂഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും പരസ്യത്തിൻറെ ഉപയോഗം, പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവുകൾ തേടുന്നതിനും/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യായമായ ഇളവുകൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശമോ പ്രതിവിധിയോ ഉപയോക്താവ് ഇതിനാൽ പിൻവലിക്കാനാകാത്തവിധം ഒഴിവാക്കുന്നു.
 • പിരമൽ ഫിനാൻസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെയും, ഉപയോക്താവിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റ്/പിരമൽ ഫിനാൻസ് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഉപയോക്താവിൻറെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനം, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ, ഉപയോക്താവിൻറെ അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്നിവ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാം, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുകയില്ല, കൂടാതെ ഈ കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോക്താവ് എതിർക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പിരാമൽ ഫിനാൻസ് സേവനത്തിൽ അതൃപ്തരാകുകയോ മുമ്പ് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും സമ്മതം പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ രേഖാമൂലമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയോ ഉപയോക്താവിൻറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെയോ പിരമൽ ഫിനാൻസിനെ അറിയിക്കുക. . ഉപയോക്താവിന് വെബ്‌സൈറ്റ്/സേവനങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമോ പരിമിതിയോ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം പിരമൽ ഫിനാൻസിനുണ്ട്. ഉപയോക്താവിന് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നും അതിനുശേഷം ഉപയോക്താവിൻറെ പൂർത്തിയാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ടാസ്‌ക്കുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനോ വായിക്കാത്തതോ അയയ്‌ക്കാത്തതോ ആയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താവിനോ മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ കൈമാറുന്നതിനോ പിരമൽ ഫിനാൻസ് ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നും ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഉപയോക്താവിൻറെ ഉപയോഗം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നിയന്ത്രിക്കുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഉപയോക്താവ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ സംഭരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ പിന്നീട് ഉപയോക്താവിൻറെ വിനിയോഗത്തിന് ലഭ്യമായേക്കില്ല എന്ന് ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.
 • വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോക്താവിന് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായാൽ, വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറെ ബന്ധപ്പെടാം, അവർ പരാതികൾ വേഗത്തിൽ, എന്നാൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ, പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
 • കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാൽ ഈ കരാറിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലോ സേവനങ്ങളോ അതിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ നൽകുന്നതിലോ പരാജയപ്പെടുകയോ പ്രകടനം തടസ്സപ്പെടുകയോ കാലതാമസം വരുകയോ ചെയ്താൽ പിരമൽ ഫിനാൻസ് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം അതിൻറെ ബാധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും
 • ഈ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും, എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ മുംബൈയിലെ കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
 • ഉപയോക്താവിനുള്ള പേയ്‌മെൻറ് രീതികൾ

പേയ്‌മെൻറ് നടത്താൻ ഉപയോക്താവ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ പേയ്‌മെൻറ് രീതികൾ, അതായത് RTGS, NEFT മുതലായവയ്ക്ക് പുറമേ പിരമൽ ഫിനാൻസിലേക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് RuPay നൽകുന്ന ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെൻറ്സ് ഇൻറർഫേസ് (UPI ) (BHIM-UPI), യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെൻറ്സ് ഇൻറർഫേസ് ക്വിക്ക് റെസ്‌പോൺസ് കോഡ് (UPI QR കോഡ്) (BHIM-UPI QR കോഡ്) എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണമടയ്ക്കാൻ ഉപയോക്താവിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത/വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായിcustomercare@piramal.comഎന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.