ബോർഡിൻറെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മിറ്റികൾ

ക്രമ നമ്പർകമ്മിറ്റിയുടെ പേര്ചെയർമാൻ/മെമ്പർ
1റിസ്ക്ക് മാനേജ്മെൻറ്  കമ്മിറ്റി
 • ശ്രീ. സുഹൈൽ നാഥാനി - കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
 • ശ്രീ. പുനീത് ഡാൽമിയ - മെമ്പർ
 • ശ്രീ. ജയറാം ശ്രീധരൻ - മെമ്പർ
2ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി
 • ശ്രീ. ഗൗതം ദോഷി - കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
 • ശ്രീ. സുഹൈൽ നാഥാനി - മെമ്പർ
 • ശ്രീ. ജയറാം ശ്രീധരൻ - മെമ്പർ
3സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി
 • ശ്രീ. സുഹൈൽ നാഥാനി - കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
 • ശ്രീ. ജയറാം ശ്രീധരൻ - മെമ്പർ
 • ശ്രീ. ഗൗതം ദോഷി - മെമ്പർ
4നോമിനേഷൻ & റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി
 • ശ്രീ. സുഹൈൽ നാഥാനി - കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
 • Mr. Gautam Bhailal Doshi - മെമ്പർ
 • ശ്രീ. അജയ് ജി പിരമൽ - മെമ്പർ
5കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മിറ്റി
 • ശ്രീ. സുഹൈൽ നാഥാനി - കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
 • ശ്രീ. അജയ് ജി പിരമൽ - മെമ്പർ
 • ശ്രീ. ആനന്ദ് എ പിരമൽ - മെമ്പർ