ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಸನಬದಧಸಮಿೋತ

ಅ.ಸಂಸಮೀತಿ ಹೆಸರು ಚೆರ್ಮನ್ / ಸದಸ್ಯ
1ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೀತಿ
 • ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ - ಸಮೀತಿ ಚೇರ್ಮನ್
 • ಪುನೀತ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ - ಸದಸ್ಯ
 • ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ – ಸದಸ್ಯ
2ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮೀತಿ
 • ಗೌತಮ್ ದೋಶಿ - ಸಮೀತಿ ಚೇರ್ಮನ್
 • ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ - ಸದಸ್ಯ
 • ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ – ಸದಸ್ಯ
3ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮೀತಿ
 • ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ - ಸಮೀತಿ ಚೇರ್ಮನ್
 • ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ – ಸದಸ್ಯ
 • ಗೌತಮ್ ದೋಶಿ - ಸದಸ್ಯ
4ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಿತಿ
 • ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ - ಸಮೀತಿ ಚೇರ್ಮನ್
 • ಗೌತಮ್ ಭೈಲಾಲ್ ದೋಶಿ - ಸದಸ್ಯ
 • ಅಜಯ್ ಜಿ ಪೀರಾಮಲ್ - ಸದಸ್ಯ
5ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿ
 • ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ - ಸಮೀತಿ ಚೇರ್ಮನ್
 • ಅಜಯ್ ಜಿ ಪೀರಾಮಲ್ – ಸದಸ್ಯ
 • ಆನಂದ ಎ ಪೀರಾಮಲ್ – ಸದಸ್ಯ