ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳು

ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಚಿಲ್ಲರೇತರ ಸಾಲ
ವಾರ್ಷಿಕ 11.00% *ದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಹೊಂದಾಣಿಕೆ / ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರದ ಸಾಲ: PLR 20.75% p.a. ( ಮೇ 06, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ)
ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದರ (RPLR) 20.67% p.a (effective Feb 01, 2024)ಸ್ಥಿರ ದರದ ಸಾಲ: 10-24% ವಾರ್ಷಿಕ

Quarterly Interest Rates Range, Mean & Max Rates for Different Loan Categories

Effective 01 Feb 2024
ProductMin RateMax Rate
Home Loan9.50%16.92%
MSME Secured9.85%15%
MSME Unsecured11.99%24.99%
Personal Loan11.99%34.49%
Used Car Loan11.99%18%

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು

NHB ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ:

ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ-ಸ್ವಧೀನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (NHB) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, 2016ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 5,000 ದಂಡವನ್ನು NHB ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

31-03-2024

Public Disclosure on Liquidity

31-12-2023

Public Disclosure on Liquidity

30-09-2023

Public Disclosure on Liquidity

30-06-2023

Public Disclosure on Liquidity

31-03-2023

Public Disclosure on Liquidity

31-12-2022

Public Disclosure on Liquidity

30-09-2022

Public Disclosure on Liquidity

31-06-2022

Public Disclosure on Liquidity

31-03-2022

Public Disclosure on Liquidity

31-12-2021

Public Disclosure on Liquidity

30-09-2021

Public Disclosure on Liquidity

30-06-2021

Public Disclosure on Liquidity

31-03-2021

Public Disclosure on Liquidity

31-12-2020

Public Disclosure on Liquidity

Disclosure on Liquidity Coverage Ratio (LCR)

31-03-2024

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

31-12-2023

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

30-09-2023

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

30-06-2023

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

31-03-2023

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

31-12-2022

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

30-09-2022

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

30-06-2022

Public Disclosure on Liquidity Coverage Ratio