બોર્ડની કાનૂની સમિતિઓ

અનુક્રમસમિતિનું નામચેરમેન / સભ્ય
1જોખમ વ્યવસ્થાપન સમિતિ
 • શ્રી સુહેલ નાથાણી- સમિતિના ચેરમેન
 • શ્રી પુનીત દાલમિયા- સભ્ય
 • શ્રી જયરામ શ્રીધરન- સભ્ય
2ઓડિટ સમિતિ
 • શ્રી ગૌતમ દોશી- સમિતિના ચેરમેન
 • શ્રી સુહેલ નાથાણી- સભ્ય
 • શ્રી જયરામ શ્રીધરન- સભ્ય
3હિસ્સાધારક સંબંધ સમિતિ
 • શ્રી સુહેલ નાથાણી-સમિતિના ચેરમેન
 • શ્રી જયરામ શ્રીધરન- સભ્ય
 • શ્રી ગૌતમ દોશી- સભ્ય
4નોમિનેશન અને મહેનતાણું સમિતિ
 • શ્રી સુહેલ નાથાણી-સમિતિના ચેરમેન
 • શ્રી ગૌતમ ભાઈલાલ દોશી- સભ્ય
 • શ્રી અજય જી પીરામલ- સભ્ય
5કોર્પોરેટ જવાબદારી સમિતિ
 • શ્રી સુહેલ નાથાણી-સમિતિના ચેરમેન
 • શ્રી અજય જી પીરામલ – સભ્ય
 • શ્રી આનંદ એ પીરામલ- સભ્ય