పీరమల్ క్యాపిటల్ అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (పీరమల్ ఫైనాన్స్) ఆఫర్ పర్సనల్ లోన్

ముఖ్య విశిష్టతలు

రుణం సొమ్ము

రూ. 25 undefined - రూ. 5 లక్షలు

రుణ వ్యవధి

60 నెలల

నుంచి వడ్డీ రేటు ప్రారంభం

12.99%* ప్ర.సం

సవివరమైన ఫీజు మరియు చార్జీల కోసంఇక్కడ క్లిక్ చేయండి *నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి

Piramal Finance is a registered Housing Finance Company (HFC) with National Housing Bank (NHB)

Eligibility Criteria for Instant Personal Loan Online?

The different eligibility criteria that you need to fulfill to get a Personal Loan are as follows:

Age:

To apply for a personal loan, applicant must be between 21 and 58 years of age.

Employment Status

Applicant working in public sector and private sector companies are considered eligible for a personal loan.

Credit Score:

We at Piramal Finance offer Personal Loan to the applicants with credit score of 750 and more.

Check Your Personal Loan Eligibility & Calculate EMI
 • Personal Loan EMI Calculator

 • Personal Loan Eligibility Calculator

1లక్షలు2కోట్లు
సంవత్సరాలు
1సం4సం
%
9%40%
Your Personal loan EMI is
అసలు సొమ్ము
రూ.0
పెట్టుబడి సొమ్ము
రూ.0

Digital Documents

To get a personal loan instantly, you need to provide simple digital documents that vary depending on your job. Check the complete list of the documents required for personal loan.

కెవైసి పత్రాలు

గుర్తింపు మరియు చిరునామా ధ్రువీకరణ

ఆదాయ పత్రాలు

ఆదాయ ధ్రువీకరణ
whatsapp

వాట్సాప్ మీ ఈ పత్రాల జాబితా

How to apply for Online Personal Loan?

piramal-stories


Apply for Instant Loan
 • Click on Apply Now to initiate the process
 • Enter your 10-digit mobile number linked to your bank account
 • Enter the OTP sent to your mobile number
PAN Verification
 • Enter your PAN details
 • Declare your monthly income
KYC Verification
 • Enter your KYC details
 • Confirm your address
 • Take a selfie
Bank Account Details
 • Enter the bank account number where you want the loan to get credited
 • Enter the IFSC code of the bank
Work Information
 • Select your company name
 • Enter your work email address
Upload Bank Statement
 • Enter the bank account number of your salary bank account
E-mandate and E-sign
 • Set-up EMI auto-repayment
 • Review and accept the final loan offer
 • Complete E-sign
 • In few minutes loan amount will get credited to your verified bank account

Fees & Charges

Get a loan at competitive fees & Interest rates. Below is the table for our fees and charges –

Features & FeesDetails
Interest Rates12.99%* p.a. onwards
Loan Amount₹ 25,000 to ₹ 5,00,000
Processing FeesUpto 5% of loan amount + applicable taxes
Loan Tenure3 - 60 months tenure
Part Pre-Payment of Personal Loan3% of principal outstanding + GST
Personal Loan Pre-Closure Charges3% of principal outstanding + GST
Stamp DutyAt actuals + Applicable taxes
Cash/ Overdue EMI/PEMII collection Charges₹ 500 + applicable taxes
EMI Date Change₹ 1000 + applicable taxes
Loan Repayment Instrument Dishonor Charges₹ 750
Loan cancellation after disbursal/cheque handover₹ 3,000 + Interest accured & due + Applicable taxes

Different Types of Personal Loana

We provide various easy loans to serve the various needs of customers. Please check out the below-mentioned types to avail the quick loan online.

Personal Loan by Amount

Now it is possible to get instant Personal loan by amount starting from ₹ 25,000 up to ₹ 5,00,000. Please check the below-mentioned options.

పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌లో పర్సనల్‌ లోన్‌ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

Piramal Finance offers the best personal loan in India. Some of the benefits of availing of a personal loan from Piramal Finance include competitive personal loan rates, quick personal loan sanction and disbursal, flexible repayment tenure, and many more.

జీరో ఫోర్‌క్లోజర్‌ చార్జీలు

జీరో ప్రీ-పేమెంట్‌ మరియు ఫోర్‌క్లోజర్ చార్జీలు

అత్యధిక రుణాల కోసం ఆదాయాలను కలుపుట

అత్యధిక రుణ మొత్తాలకు అర్హత పొందడానికి ఆదాయాలను కలిపే గొప్ప సదుపాయం పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌ అందిస్తోంది.

సత్వరం వితరణ

పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌లో, సాధ్యమైనంత త్వరగా మీ పర్సనల్ లోన్స్‌ వితరణ చేయబడతాయి.

మీ పాకెట్‌కి ఫిట్ అయ్యే పర్సనల్‌ లోన్‌ ఇఎంఐ

పర్సనల్‌ లోన్స్‌పై సరసమైన వడ్డీ రేట్లతో, మీ ఇఎంఐలు పూర్తిగా సరసంగా ఉంటాయి.

100% Paper-Less Documentation

You can avail an instant loan by submitting the required documents online. The process is quick and hassle-free.

100% Secure Process

Your privacy and security are our top priorities. Our 100% secure process protects your personal and financial information.
Our Journey So Far
Happy Customers
25,000+
Loans Sanctioned
30,000+
Loan Disbursed
1,250 Cr+
Active Customers
18,000+

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

What is a Personal Loan?
piramal faqs

What is the mode of Personal Loan Payments?
piramal faqs

How to Improve Your Chances of Getting an Instant Loan?
piramal faqs

What is the CIBIL score required to avail an Instant loan?
piramal faqs

What is a prepayment and how does it help repay the loan?
piramal faqs

How to calculate Your Personal Loan EMI?
piramal faqs

How to Track Loan Application status?
piramal faqs

What happens if Personal loan EMI is not paid?
piramal faqs