ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലോണിൻറെ പ്രധാന സവിശേഷത

 • 3,00,000 രൂപ വരെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ഈടില്ലാത്ത വായ്പയെ മൈക്രോഫിനാൻസ് ലോൺ എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, കുടുംബം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗത കുടുംബ യൂണിറ്റിനെയാണ്. അതായത്, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, അവരുടെ അവിവാഹിതരായ കുട്ടികൾ.
 • കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്, അതായത്, ₹3,00,000 വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന, അന്തിമ ഉപയോഗവും അപേക്ഷ/പ്രോസസ്സിംഗ്/വിതരണ രീതിയും (ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകളിലൂടെ) പരിഗണിക്കാതെയുള്ള എല്ലാ പണയ രഹിത വായ്പകളും മൈക്രോഫിനാൻസ് വായ്പകളായി പരിഗണിക്കപ്പെടും.
 • പിരമൽ ക്യാപിറ്റൽ & ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (പിരമൽ ഫിനാൻസ്) ബോർഡിൻറെ അംഗീകൃത നയത്തിന് അനുസൃതമായി കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൈക്രോഫിനാൻസ് ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിക്ക്‌ വഴക്കം നൽകും.
 • 5-10 വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള വായ്പ (വനിതാ സംരംഭകർക്കുള്ള പ്രത്യേക വായ്പ)
 • ലളിതവും സുഗമവുമായ വായ്പാ പ്രക്രിയ
 • കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
 • 24 മാസം വരെയുള്ള ലോൺ കാലാവധി
 • Loan amount From Rs. 10000 to Rs. 60000

ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലോണിൻറെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • വായ്പയ്ക്ക് ഈട് ആവശ്യമില്ല
 • വഴക്കമുള്ള തിരിച്ചടവ് തീയതികൾ
 • ഓരോ വായ്പക്കാർക്കും പങ്കാളിക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ട്. പ്രീമിയം വായ്പ വാങ്ങുന്നയാൾ വഹിക്കണം.

ഫീസുകളും ചാർജ്ജുകളും

 • Interest rates are applicable from 1st January’2024
 • Interest rates are calculated on reducing balances per annum

All microfinance loans

Minimum Interest Rate* (%)Maximum Interest Rate* (%)**Average rate of interest in Q3, FY 2023 - 2024Processing Fees (% of the loan)
22%27%25.61%1%+GST as applicable
 • *Interest rates are calculated on a reducing balance basis per annum
 • **Average interest rate: It is the ‘weighted average interest rate’ calculated for the loans disbursed in the last quarter/month.
 • The loan amounts are used as the weights. The weighted average is arrived at by taking the sum of each loan’s interest rate multiplied by the loan amount and then dividing this sum by the total loan amount disbursed.
 • ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ചിലവ്/നിരക്കുകൾ - യഥാർത്ഥത്തിൽ + ബാധകമായ നികുതികൾ
 • വീണ്ടെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരക്കുകൾ - യഥാർത്ഥത്തിൽ + ബാധകമായ നികുതികൾ
 • സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ചാർജ്ജുകൾ - യഥാർത്ഥത്തിൽ + ബാധകമായ നികുതികൾ
 • നിയമപരമായ ചാർജ്ജുകൾ - യഥാർത്ഥത്തിൽ + ബാധകമായ നികുതികൾ
 • മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ
  1. പിഴ പലിശ - ഇല്ല
  2. ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജുകൾ - ഇല്ല
  3. ഭാഗിക തിരിച്ചടവ് ചാർജ്ജുകൾ - ഇല്ല
  4. മുൻകൂർ തിരിച്ചടവ് ചാർജ്ജുകൾ - ഇല്ല
 • പലിശ നിരക്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ചാർജുകളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ വായ്പയെടുക്കുന്നയാളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതാണ്, ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.

Eയോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

 • വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം രൂ, 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം
 • ലോൺ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ വായ്പഎടുക്കുന്ന ആളുടെ പ്രായം 18 വർഷം മുതൽ പരമാവധി 60 വർഷം വരെ ആയിരിക്കണം
 • കടം വാങ്ങുന്നയാൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് കോഡ് - English / हिन्दी / ಕನ್ನಡ / తెలుగు / ગુજરાતી / मराठी 

 • വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിശീലനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് സൗജന്യമായിരിക്കും