സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (Piramal Finance) Branches In Andhra Pradesh
Select City:
Adoni
Plot No:8, Arts & Science College Road, Beside Maheshwari Theatre, Adoni, Kurnool Dist, AP 518301, Andhra Pradesh
Customer Time:
10.00 am - 4:00 pm

Closed:
First & Second Saturday, All Sundays
Corporate Finance Offices
Bengaluru
#133/1,The Residency 6th floor, Residency Rd, Bengaluru, 560 025
10:00 a.m. to 4:00 p.m (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st and 2nd Saturday of every month)
Chennai
No.30, Blossom Centre, 4th Floor, North Boag Rd, Chennai, Tamil Nadu 600017
10:00 a.m. to 4:00 p.m (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st and 2nd Saturday of every month)
Delhi
10th Floor(Unit No. 10 E to H), Videocon Tower(Karol Bagh Side) E-1 Block, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.
10:00 a.m. to 4:00 p.m (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st and 2nd Saturday of every month)
Jaipur
Phoebus Business Centre, 1st & 2nd Floor, K-12, Crop’s Arcade, Malviya Marg, C-Scheme Jaipur-302001
10:00 a.m. to 4:00 p.m (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st and 2nd Saturday of every month)
കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്
പിരമൽ ക്യാപിറ്റൽ & ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, മുമ്പ് ദിവാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
CIN: U65910MH1984PLC032639
രജിസ്റ്റേർഡ് വിലാസം:
601, 6-ആം നില, അമിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, അഗസ്ത്യ കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, കമാനി ജംഗ്ഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷന് എതിർവശം, എൽബിഎസ് മാർഗ്, കുർള (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര 400070
9:30 a.m. to 6:30 p.m (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st and 2nd Saturday of every month)