ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർ
piramal director
അജയ് ജി പിരമൽ
ചെയർമാൻ - പിരമൽ ഗ്രൂപ്പ്
piramal director
ഡോ. (ശ്രീമതി) സ്വാതി എ പിരമൽ
വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ - പിരമൽ ഗ്രൂപ്പ്
piramal director
ആനന്ദ് പിരമൽ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ - പിരമൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഡയറക്ടർ - പിരമൽ ഫിനാൻസ്
piramal director
ജയറാം ശ്രീധരൻ
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ - പിരമൽ ഫിനാൻസ്
piramal director
സുഹൈൽ നതാനി
ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡയറക്ടർ - പിരമൽ ഫിനാൻസ്
piramal director
ഗൗതം ദോഷി
ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡയറക്ടർ - പിരമൽ ഫിനാൻസ്
piramal director
പുനീത് ഡാൽമിയ
ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡയറക്ടർ
ലീഡർഷിപ്പ് ടീം
കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ്
റീട്ടെയിൽ ഫിനാൻസ്
piramal leader
യെഷ് നഡ്കർണി
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ഹോൾസെയിൽ ലെൻഡിംഗ്, പിരമൽ ക്യാപിറ്റൽ & ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (പിസിഎച്ച്എഫ്എൽ)
piramal leader
വൈഭവ് രേഖി
പാർട്ട്ണർ
piramal leader
മനോജ് രഞ്ജൻ
പാർട്ട്ണർ - ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്സ്
piramal leader
ഖോദാദാദ് പവ്റി
പാർട്ട്ണർ - അസ്സറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്
piramal leader
ആനന്ദ് വർധൻ
പ്രസിഡൻറ് - ലീഗൽ
piramal leader
കൃഷ്ണ കുമാർ
സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ - ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്സ്
piramal leader
ശ്രീറാം ശ്രീനിവാസൻ
പാർട്ട്ണർ - ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്സ്
piramal leader
ദീപേന്ദു ജെയിൻ
പ്രിൻസിപ്പൽ - എമർജിംഗ് ലെൻഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
piramal leader
മുകുൾ സിംഗ്
അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ - ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻസ്