ഞങ്ങളുടെ യാത്ര
പിരാമൽ ഫിനാൻസിൻറെ യാത്ര നിരന്തരമായ പരിണാമങ്ങളുടേതാണ്. നിലവിലുള്ള കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്കുകളോടുള്ള പ്രതികരണവും സുസ്ഥിരവും മൂല്യാധിഷ്‌ഠിതവുമായ സാമ്പത്തിക സേവന സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വിപണി അവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിരാമൽ ഗ്രൂപ്പിൻറെ സാമ്പത്തിക സേവന ബിസിനസ്സ് നിലവിൽ വന്നത് പ്രധാനമായും റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് വരുമാനം നേടുന്നതിനായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ മൂലധനം സമാഹരിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി കേന്ദ്രീകൃത വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനമായാണ്.

കൂടാതെ, ഒരു തന്ത്രപരമായ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി ലെൻഡിങ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എൻബിഎഫ്സിയുടെ അടിത്തറ പാകി. പിന്നീട്, ഉൽപ്പന്നത്തിനോ ഇടപാടിനോ ഉപരിയായി ഡെവലപ്പർ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു തന്ത്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബിസിനസിൻറെയും എൻബിഎഫ്സിയുടെയും സംയോജനത്തിലൂടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഫണ്ടിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (പിരമൽ എൻറർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൻറെ കീഴിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഗ്രൂപ്പായി ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു) എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ചേർത്തു, അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ മേഖലാ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതാക്കി. അടുത്തിടെ, ബിസിനസ്സിൻറെ സ്വാഭാവിക വിപുലീകരണമെന്ന നിലയിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണുകൾ വഴി റീട്ടെയിൽ ഫിനാൻസിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രവേശിച്ചു, പിന്നീട് 2020-ൽ അതിൻറെ വായ്പാ മേഖല കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുന്നതിനായി ബിസിനസ് ലോണുകളിലേക്കും കടന്നു.
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2010
  • 2005
ഒരു പുതിയ ചക്രവാളം, ഒരു സംയോജിത ഭാവി
പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ലയനത്തോടെയാണ് പിരമൽ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപിതമായത്. ഹോൾസെയിൽ, റീട്ടെയിൽ ഫിനാൻസ് ബിസിനസ്സുകളുടെ ലയനത്തോടെ, രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെയും ശക്തികളും വൈദഗ്ധ്യവും നേട്ടങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഏകീകൃത സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചു.